Варшава / Warszawa

Австрія / Austria

(2022-08-05)

(2022-08-05) Варшава – Австрія

Фонд “Взаєморозуміння без бар'єрів” (https://fpbb.pl , https://www.facebook.com/fundacjapbb), який організовує "Проект Релокаціa" - програму підтримки релокації біженців із місць їхнього тимчасового перебування –до людей та сімей з усієї Польщі та Європи, у співпраці з Міністерством закордонних справ Австрії (https://www.bmeia.gv.at/en/ ).


Надано підтримку

· Транспорт до Австрії (автобусем).

· Проживання: Tимчасове проживання - в приміщенні організованому федерального уряду на перші декілька днів. Довгострокове проживання - надається по всій Австрії (відсутність можливості вибору регіону країни).

· Інша підтримка: базовий догляд, до якого належить їжа, одяг та засоби гігієни.


Виїзд

· 2022-08-05

· Варшава


Інші вимоги / обмеження

· Необхідні документи: документ, який може підтвердити особу.

· Тварини: інформації немає.

· Обмеження щодо Covid 19 (щеплення, тести): інформації немає.


Додаткова інформація / Реєстрація

· Особисто: пункт Проект Релокація в Центрі Допомоги переселенцям з України за адресою вул. Nowy Świat 15/17 у Варшаві (9:00 17:00).

· Здальне: akurska@fpbb.pl

· Реєстрація можлива до 2022-07-28.

[ polski]

(2022-08-05) Warszawa - Austria

Fundacja „Porozumienie bez barier” (https://fpbb.pl , https://www.facebook.com/fundacjapbb ), która organizuje „Projekt Relokacj” – wspierający relokację uchodźców z miejsc tymczasowego pobyt dla osób i rodzin z całej Polski i Europy, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych Austrii (https://www.bmeia.gv.at/en ).


Zapewnione wsparcie

· Transport do Austrii (autobusem).

· Zakwaterowanie: Zakwaterowanie tymczasowe - przez kilka pierwszych dni w lokalizacjach zorganizowanych przez rząd federalny. Zakwaterowanie długoterminowe - zapewniony przez władze samorządowe na terenie całej Austrii (brak możliwości wyboru regionu).

· Inne wsparcie: podstawowa opieka obejmująca: żywność, odzież i produkty higieny osobistej.


Wyjazd

· 2022-08-05

· Warszawa


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość.

· Zwierzęta: brak informacji.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): brak informacji.


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Zdalne: akurska@fpbb.pl

· Osobiście: punkt Projektu Relokacja w Centrum Pomocy Uchodźcom z Ukrainy, ul. Nowy Świat 15/17 w Warszawie (9:00 17:00).

· Rejestracja możliwa do 2022-07-28.

(2022-08-05) Warsaw - Austria

[ English]

Foundation "Communication without barriers" (https://fpbb.pl , https://www.facebook.com/fundacjapbb), which organizes the "Relocation Project" - supporting the relocation of refugees from temporary accommodation to people and families from all over Poland and Europe, in cooperation with the Austrian Ministry of Foreign Affairs (https://www.bmeia.gv.at/en).


Support provided

· Transportation to Austria (by bus).

· Accommodation: Temporary accommodation - for the first few days at locations arranged by the federal government. Long-term accommodation - provided by municipalities throughout Austria (no region selection possible).

· Other support: basic care, including food, clothing and hygiene products.


Departure

· 2022-08-05

· Warsaw


Other requirements / restrictions

· Documents required: a document confirming your identity.

· Animals: no information.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no information.


Additional information / Registration

· Remote: akurska@fpbb.pl

· In person: Relocation Project stand at the Support Center for Ukraine, Nowy Świat 15/17 in Warsaw (9:00 - 17:00).

· Registration possible until 2022-07-28.