Варшава / Warszawa

Фінляндія / Finlandia / Finland

(2022-07-27)

(2022-07-27) Перемишль / Варшава – Фінляндія

Hane Peace Ukraine (https://hanepeaceukraine.fi/eng/projektimme.html, FB: https://www.facebook.com/groups/998841034069725) - волонтерська асоціація міста Йоенсуу, Фінляндія, у співпраці з Operatio Ukraina (https://operaatioukraina.fi, FB: https://www.facebook.com/operaatioukraina) та фінської імміграційної служби.


Раніше група організувала збір і транспортування матеріальної допомоги в Україну, а також перевезення біженців у двох поїздках у березні та квітні. Загалом група допомогла 320 українцям переїхати до Фінляндії, включаючи транспорт, підтримку інтеграції, підтримку працевлаштування, навчання та дозвілля після прибуття.


У щорічному звіті за підтримки ООН Фінляндія четвертий рік поспіль названа найщасливішим місцем у світі. Північна держава добробуту відома як одна з найбільш стабільних, безпечних, добре керованих і найменш корумпованих країн. Дуже високий статус особистої свободи, гендерної рівності та соціальної опіки. Фінляндія не відома великими містами, але багато особистого простору та різноманітна та чиста природа, яка присутня майже скрізь і безкоштовна для будь-кого. Фіни теплі та привітні та виявляли особливу симпатію до українців як до європейців у кризовому стані.


Підтримка надається

· Перевезення до Фінляндії автобусом. Під час поїздки буде забезпечено проживання та харчування. В автобусі будуть медсестра та перекладач. Ночівля в Алітусі, Литва.

· Проживання: проживання у Фінляндії буде організовано фінською імміграційною службою. Зазвичай квартирне проживання в житлових районах середніх міст. Тимчасове перебування в транзитному центрі, якщо необхідно. Також можна потрапити в приватне житло (наприклад, наданий роботодавцем) або до друга чи родича.

· Інша підтримка:

· Школа для дітей.

· Курси фінської та англійської мови.

· Підтримка в працевлаштуванні (включаючи сезонну/літню роботу).

· Дозвіл на роботу надається відразу після реєстрації у Фінляндії.

· Соціальні виплати імміграційної служби Фінляндії (https://migri.fi/ukraina/ukr ).


Виїзд

· 27.07.2022

· Перемишль та Варшава (точна адреса узгоджується).


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: Будь-який документ, який може підтвердити особу.

· Тварини: дозволено.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.

· Чоловіки віком 18-60 років, дозволені відповідно до українських правил щодо виїзду з України (3 і більше дітей тощо)


Додаткова інформація / Реєстрація

· Hannu Vähäkoski (керівник групи) + 358-505 550 890 (Whatsapp / Telegram), електронна пошта: hannu.vahakoski@uef.fi (FIN, ENG).

· Андрій Агапов (перекладач) + 358-406 609 794 (FIN, ENG, RUS).

· Реєстрація: надішліть свої дані (ім’я, прізвище, дата народження, інформація про домашніх тварин, особливі вимоги) на вказані вище контакти.

[ polski ]

(2022-07-27) Przemyśl / Warszawa – Finlandia

Hane Peace Ukraine (https://hanepeaceukraine.fi/eng/projektimme.html, FB: https://www.facebook.com/groups/998841034069725) - stowarzyszenie wolontariuszy z miasta Joensuu, Finlandia, we współpracy z Operatio Ukraina (https://operaatioukraina.fi, FB: https://www.facebook.com/operaatioukraina ) oraz Fińską Służbą Migracyjna.


Grupa zorganizowała wcześniej zbiórkę i transport pomocy materialnej na Ukrainę oraz transport relokacyjny dla uchodźców na dwóch wyjazdach w marcu i kwietniu. Łącznie grupa pomogła 320 Ukraińcom przenieść się do Finlandii - wsparcie obejmowało transport, wsparcie integracji, zatrudnienie, edukację i zajęcia rekreacyjne po przyjeździe.


Finlandia została uznana za najszczęśliwsze miejsce na świecie, już czwarty rok z rzędu, w corocznym raporcie sponsorowanym przez ONZ. Skandynawskie państwo opiekuńcze znane jest z tego, że jest jednym z najbardziej stabilnych, bezpiecznych, dobrze zarządzanych i najmniej skorumpowanych krajów. Status wolności osobistej, równości płci i opieki społecznej jest bardzo wysoki. Finlandia nie słynie z wielkich miast, ale charakteryzuje się dużymi przestrzeniami oraz różnorodną i czystą przyrodą, która jest obecna prawie wszędzie i dostępna dla każdego. Finowie są ciepli i gościnni, a szczególną sympatię okazali Ukraińcom jako Europejczykom w kryzysie.


Zapewnione wsparcie

· Transport do Finlandii autobusem. Wyżywienie i zakwaterowanie będą zapewnione podczas podróży. W autobusie będzie pielęgniarka i tłumacz. Nocleg w Alytus na Litwie.

· Zakwaterowanie: zakwaterowanie w Finlandii zostanie zorganizowane przez Fińskie Służby Imigracyjne. Zazwyczaj są to mieszkania w dzielnicach mieszkaniowych miast średniej wielkości. W razie potrzeby pobyt tymczasowy w centrum tranzytowym. Możliwe jest również zamieszkanie w kwaterach prywatnych (np. zapewnionej przez pracodawcę) lub u znajomych lub krewnych.

· Inne wsparcie:

· Szkoła dla dzieci.

· Kursy fińskiego i angielskiego.

· Wsparcie w zdobyciu pracy (w tym prace sezonowe/letnie).

· Pozwolenie na pracę wydawane jest natychmiast po rejestracji w Finlandii.

· Świadczenia socjalne z Fińskiej Służby Imigracyjnej (https://migri.fi/ukraina/ukr).


Wyjazd

· 2022-07-27

· Przemyśl i Warszawa (dokładny adres do potwierdzenia).


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: dokument, potwierdzający tożsamość osoby.

· Zwierzęta: dozwolone.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): bez ograniczeń.

· Mężczyzna w wieku 18-60 lat dozwolony zgodnie z ukraińskimi przepisami dotyczącymi wyjazdu z Ukrainy (3 lub więcej dzieci itp.)


Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Hannu Vähäkoski (lider grupy) +358-505 550 890 (Whatsapp/Telegram), e-mail: hannu.vahakoski@uef.fi (FIN, ENG).

· Andrei Agapov (tłumacz) +358-406 609 794 (FIN, ENG, RUS).

· Rejestracja: wyślij swoje dane (imię, nazwisko, data urodzenia, informacje o zwierzętach, wymagania specjalne) na powyższe kontakty.

[ English ]

(2022-07-27) Przemysl / Warsaw – Finland

Hane Peace Ukraine (https://hanepeaceukraine.fi/eng/projektimme.html, FB: https://www.facebook.com/groups/998841034069725) - volunteer association from the city of Joensuu, Finland, in cooperation with Operation Ukraine (https://operaatioukraina.fi, FB: https://www.facebook.com/operaatioukraina) and Finnish Immigration Service.


The group has previously organized a collection and transportation of material aid to Ukraine as well as relocation transportation for refugees on two trips in March and April. Altogether the group has helped 320 Ukrainians to relocate to Finland including transportation, support of integration, support of employment, education and leisure activities upon and after arrival.


Finland has been named the happiest place in the world for a fourth year running, in an annual UN-sponsored report. The Nordic welfare state is known for being among the most stable, secure, well-governed and least corrupt countries. Status of personal freedom, gender-equality and social care is very high. Finland is not known for big cities but a lot of personal space and diverse and pure nature, which is present almost everywhere and free for anyone to enjoy. Finns are warm and welcoming and have shown special sympathy for Ukrainians as fellow Europeans in crisis.


Support provided

· Transportation to Finland by bus. Food and accommodation will be provided during the travel. There will be a nurse and interpreter on the bus. An overnight stay in Alytus, Lithuania.

· Accommodation: accommodation in Finland will be arranged by Finnish Immigration Service. Usually apartment-based accommodation in residential areas of mid-sized cities. Interim stay in a transit center if needed. It is also possible to enter a private accommodation (e.g. an employer provided) or to a friend or relative.

· Other support:

· School for the kids.

· Finnish and English courses.

· Support in getting a job (including seasonal/summer jobs).

· Working permit is granted immediately upon registration in Finland.

· Social welfare benefits by Finnish Immigration Service (https://migri.fi/ukraina/ukr).


Departure

· 2022-07-27

· Przemysl and Warsaw on (exact address to be confirmed).


Other requirements / restrictions

· Documents required: document that can prove the identity.

· Animals: allowed.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no restrictions.

· Male aged 18-60 allowed in line with Ukrainian regulations regarding leaving Ukraine (3 or more kids, etc.)


Additional information / Registration

· Hannu Vähäkoski (group leader) +358-505 550 890 (Whatsapp/Telegram), email: hannu.vahakoski@uef.fi (FIN, ENG).

· Andrei Agapov (interpreteur) +358-406 609 794 (FIN, ENG, RUS).

· Registration: send your data (name, surname, date of birth, information about pets, special requirements) to contacts above.