Варшава / Warszawa

Франція / Francja / France

(2022-04-15)

(15.04.2022) Варшава – Франція

Team4UA (www.team4ua.com ) — гуманітарна координаційна група, яка забезпечує переміщення біженців та надає необхідну допомогу шляхом організації товарів, продуктів харчування та медичних товарів у центрі України.

Надається допомога

· Перевезення до Франції автобусом (Харчування буде забезпечено під час подорожі. В автобусі буде медсестра та перекладач).

· Проживання (з французькими сім'ями або на власному місці – на невизначений термін).

· Інша підтримка: за деталями звертайтеся до організаторів.

Від'їзд

· Варшава / Надажин

· 15.04.2022, 14:00

Ptak центр гуманітарної допомоги

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: Будь-який документ, який може підтвердити особу.

· Тварини: дозволено.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.

Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація

· Особисто: стенд організаторів у Центрі гуманітарної допомоги «Птак» – у день виїзду 2022-04-15, з 9.00.

· Дистанційно: недоступна.

[ polski]

(15.04.2022) Warszawa – Francja

Team4UA (www.team4ua.com) to humanitarna grupa koordynacyjna, która zapewnia relokację uchodźców i zapewnia niezbędną pomoc poprzez organizację towarów, żywności i zaopatrzenia medycznego w centrum Ukrainy.


Zapewnione wsparcie:

· Transport autobusem do Francji (Posiłki będą zapewnione podczas podróży. W autobusie będzie pielęgniarka i tłumacz).

· Zakwaterowanie (u rodzin francuskich lub u siebie - bezterminowo).

· Inne wsparcie: skontaktuj się z organizatorami, aby uzyskać szczegółowe informacje.


Wyjazd

· Warszawa / Nadarzyń

· 15.04.2022, 14:00

· Miejsce wyjazu: Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hala D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyń


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: Każdy dokument, który może potwierdzić tożsamość.

· Zwierzęta: dozwolone.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienie, testy): bez ograniczeń.

Poproś o więcej informacji / Rejestracja

· Osobiście: stoisko organizatorów w Centrum Pomocy Humanitarnej „Ptak” – w dniu wyjazdu 15.04.2022, od godz. 9.00.

· Zdalny: niedostępny.


[ English ]

(15.04.2022) Warszawa (Warsaw) – France

Team4UA (www.team4ua.com) is humanitarian coordination team securing the move of refugees, and providing essential aid by organizing goods, food and medical supplies into the heart of Ukraine.

Support provided

· Transportation to France by bus (Food will provided during the travel. There will be a nurse and interpreter on the bus).

· Accommodation (with French families or at own place – for undefined period).

· Other support: for details contact organizers.

Departure

· Warsaw / Nadarzyn

· 2022-04-15, 14:00

Ptak Humanitarian Aid Center

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn

Other requirements / restrictions

· Documents required: Any document that can proof the identity.

· Animals: allowed.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no restrictions.

Contact for additional information / Registration

· In person: Organizers’ stand at Ptak Humanitarian Aid Center – on departure day 2022-04-15, since 9.00.

· Remote: not available.