Sepla Ayuda


не актуальні / nieaktualne / expired

Sepla Ayuda Fundation (www.sepla-ayuda.org) - дочірня організація The Spanish Airline Pilots Union (https://www.sepla.es )

Організація була авторизована Посольством Іспанії у Варшаві. Наразі близько 700 українських біженців поїхали до Іспанії разом із Sepla Ayuda. Організація співпрацює з: Іспанською асоціацією пожежників / Bomberos sin Fronteras (http://bsfongd.org/ayuda-humanitaria-a-refugiados-ucranianos/ ), Червоним Хрестом Іспанії, Чистою громадою, Посольством Іспанії в Будапешті.


Надається допомога:

· Перевезення в Іспанію (Мадрид) автобусом/літаком.

· Підтримка в Іспанії (в рамках системи підтримки уряду Іспанії / з партнерами).


Перевезення: з Варшави до Мадрида, зазвичай кілька поїздок (рейсів/автобусів) на тиждень (станом на 20.04.2022 планується до кінця квітня).


Проживання: потрапивши в Іспанію, біженці будуть керуватися державною схемою підтримки (не надається / організовано Sepla Ayuda).

У державній системі підтримки біженців існує мережа центрів розміщення (наприклад, готелі, ферми, будинки, центри для біженців):

· Проживання надається безкоштовно протягом мінімум 1 року.

· Біженці не матимуть впливу на розташування/тип проживання.


Що відбувається після прибуття / Інша підтримка: в Мадриді біженці прибудуть до Центру прийому (Pozuelo de Alarcon, centro ACCEM) приблизно на 2 дні. Після цього буде організований транспорт до місця проживання.

Інша підтримка: за системою державної підтримки.


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: Будь-який документ, який може підтвердити особу.

· Тварини в дорозі: дозволено.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.


Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація

· Особисто – Транспортна секція в Центрі гуманітарної допомоги Ptak / Ptak Warsaw Expo Nadarzyn - щодня, 8.00-18.00 (UA, ENG, ESP, POL).

· Дистанційно – +48 501 595 221 (Viber, WhatsApp), щодня 9.30-17.00 (UA, RUS, ENG, ESP, POL).


Поїздки:

· 2022-05-18 - Варшава-Warszawa - Іспанія/Hiszpania/Spain

· 2022-05-01 - Варшава / Warszawa - Іспанія / Hiszpania / Spain

[polski]

Sepla Ayuda Fundation (www.sepla-ayuda.org) - jest organizacją zależną The Spanish Airline Pilots Union (https://www.sepla.es)

Została autoryzowana przez Ambasadę Hiszpanii w Warszawie. Jak dotąd około 700 ukraińskich uchodźców przybyło do Hiszpanii z Sepla Ayuda. Organizacja współpracuje z: Hiszpańskim Stowarzyszeniem Strażaków / Bomberos sin Fronteras (http://bsfongd.org/ayuda-humanitaria-a-refugiados-ucranianos/), Hiszpańskim Czerwonym Krzyżem, Clean Community, Ambasadą Hiszpanii w Budapeszcie.


Zapewnione wsparcie:

· Transport do Hiszpanii (Madryt) autobusem / samolotem.

· Wsparcie w Hiszpanii (w ramach hiszpańskiego systemu wsparcia rządowego / z partnerami).


Transport: z Warszawy do Madrytu, zazwyczaj kilka przejazdów (loty / autobusy) w tygodniu (na dzień 2022-04-20 planowane do końca kwietnia).


Zamieszkanie: Po przybyciu do Hiszpanii, Uchodźcy korzystają z rządowego systemu pomocy (nie jest on zapewniany/organizowany przez Sepla Ayuda). W ramach rządowego systemu pomocy Uchodźcom działa sieć ośrodków zakwaterowania (np. hotele, gospodarstwa rolne, domy, ośrodki dla uchodźców):

· Zakwaterowanie będzie zapewnione bezpłatnie przez minimum 1 rok.

· Uchodźcy nie będą mieli wpływu na wybór miejsca/rodzaju zakwaterowania.


Po przyjeździe / Inne formy wsparcia: Po przybyciu do Madrytu, uchodźcy zostaną zakwaterowani w Centrum Recepcyjnym (Pozuelo de Alarcon, centrum ACCEM) na około 2 dni. Po tym czasie zorganizowany zostanie transport do miejsca zakwaterowania.

Inne wsparcie: zgodnie z rządowym systemem wsparcia.


Inne wymagania / ograniczenia:

· Wymagane dokumenty: Każdy dokument potwierdzający tożsamość.

· Zwierzęta: dozwolone.

· Szczepienia19 ograniczenia (szczepienia, badania): brak ograniczeń.


Kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji / Rejestracja:

· Osobiście - sekcja Transportu w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak / Ptak Warsaw Expo Nadarzyn - codziennie , 8.00-18.00 (UA, ENG, ESP, POL).

· Zdalnie - +48 501 595 221 (Viber, WhatsApp), codziennie 9.30-17.00 (UA, RUS, ENG, ESP, POL).


Wyjazdy:

·2022-05-18 - Варшава-Warszawa - Іспанія/Hiszpania/Spain

· 2022-05-01 - Варшава / Warszawa - Іспанія / Hiszpania / Spain

[English]

Sepla Ayuda Fundation (www.sepla-ayuda.org) - subsidiary of The Spanish Airline Pilots Union (https://www.sepla.es )

Organization has been authorized by Embassy of Spain in Warsaw. So far app. 700 Ukrainian refugees went to Spain with Sepla Ayuda. Organization works in cooperation with: The Spanish Firefighters Association / Bomberos sin Fronteras (http://bsfongd.org/ayuda-humanitaria-a-refugiados-ucranianos/) Red Cross Spain, Clean Community, Embassy of Spain in Budapest.


Support provided:

· Transportation to Spain (Madrid) by bus / airplane.

· Support in Spain (within Spanish governmental support system / with partners).


Transportation: from Warsaw to Madrid, usually a few trips (flights / buses) per week (as of 2022-04-20 planned until the end of April).


Accommodation: Once in Spain, Refugees will follow the governmental support scheme (not provided / organized by Sepla Ayuda).

In governmental Refugee support system exists the network of accommodation centers (e.g. hotels, farms, houses, refugee centers):

· Accommodation will be provided free of charge for minimum 1 year.

· Refugees will have no influence on accommodation location / type.


What happens upon arrival / Other support: Once in Madrid, Refugees will arrive Reception Center (Pozuelo de Alarcon, centro ACCEM) for approximately 2 days. After that there will be organized transportation to final accommodation location.

Other support: according to governmental support system.


Other requirements / restrictions:

· Documents required: Any document that can proof the identity.

· Animals on the road: allowed.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no restrictions.

Contact for additional information / Registration:

· In person – Transportation Section in Ptak Humanitarian Aid Center / Ptak Warsaw Expo Nadarzyn - daily, 8.00-18.00 (UA, ENG, ESP, POL).

· Remote – +48 501 595 221 (Viber, WhatsApp), daily 9.30-17.00 (UA, RUS, ENG, ESP, POL).


Trips

· 2022-05-18 - Варшава-Warszawa - Іспанія/Hiszpania/Spain

· 2022-05-01 - Варшава / Warszawa - Іспанія / Hiszpania / Spain