Варшава / Warszawa

Нідерланди / Holandia / Netherlands

(2022-05-07)

(07.05.2022) Варшава – Нідерланди

Група волонтерів з Варшави (сім’я Павелец та друзі), ініціатива Holland Transfer, що діє в рамках OpenDoorUkraine (www.opendoorukraine.nl), співпрацює з міською владою Бонінгена (www.beuningen.nl).


Надається допомога

· Перевезення автобусом (з харчуванням на борту).

· Тимчасове житло в Бонінгені. У цьому місці біженці отримають допомогу в пошуку остаточного житла (наприклад, через ініціативу www.sharemyhome.org ).

· Інша допомога в пункті призначення (Бойнінген):

· допомога з реєстрацією в Нідерландах (номер посвідчення особи, сім-карта, банківський рахунок, щомісячна допомога тощо).

· медична допомога.

· допомога у заповненні необхідної нестачі в одязі та засобах гігієни.

· початкова підготовка дітей до початку мовних курсів та школи (обов'язково в Нідерландах).


Від'їзд

· Варшава / Надажин

· 07.05.2022, 17:30

Ptak центр гуманітарної допомоги

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Інші вимоги/обмеження

· Тварини: дозволені - маленькі (в боксу або в наморднику).

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тести): обмежень немає.

· Необхідні документи: особи, які мають право на захист в Нідерландах:

· Особи з громадянством України – паспорт, посвідчення особи, водійські права, свідоцтво про народження.

· Особи, які не мають громадянства України, якщо на 23.02.2022 у них були документи, що підтверджують:

· Статус біженця в Україні.

· Законність постійного проживання в Україні.

· Люди, які є членами сімей людей, які мають право на захист:

· Партнер (у шлюбі та не у шлюбі) з доказами тривалих стосунків (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей тощо).

· Діти особи до 18 років та неодружені.

· Члени сім’ї, які проживали з особою за однією адресою і перебувають на її утриманні (наприклад, свекруха іншої національності).


Звертайтесь за додатковою інформацією / Реєстрація

· Особисто: стенд організаторів у Центрі гуманітарної допомоги «Птак» – у день виїзду, з 9.00.

· Дистанційно: недоступна.

[ polski]

(07.05.2022) Warszawa - Holandia

Grupa wolontariuszy z Warszawy (rodzina Pawelec i Przyjaciele), inicjatywa Holland Transfers działająca w ramach OpenDoorUkraine (www.opendoorukraine.nl) we współpracy z władzami miasta Beuningen (www.beuningen.nl).


Zapewnione wsparcie

· Transport autobusem (wyżywienie dostępne w trakcie podróży)

· Zakwaterowanie tymczasowe w Beuningen. Dodatkowo wsparcie w poszukiwaniu docelowego zakwaterowania (np. poprzez inicjatywę www.sharemyhome.org).

· Dodatkowe wsparcie w Beuningen:

· pomoc w rejestracji w Holandii (numer identyfikacyjny, karta sim, konto bankowe, comiesięczny zasiłek, itp.).

· opieka medyczna.

· pomoc w uzupełnieniu niezbędnych braków w ubraniach i środkach higienicznych.

· wstępne przygotowanie dla dzieci do rozpoczęcia obowiązkowych w Holandii kursów językowych i szkoły.


Wyjazd

· Warszawa / Nadarzyn

· 2022-05-07, 17:30

Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hala D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Inne wymagania/ograniczenia

· Zwierzęta: dozwolone - małe (w transporterze lub w kagańcu).

· Ograniczenia Covid19 (szczepienia, testy): brak ograniczeń.

· Wymagane dokumenty: osoby podlegające ochronie w Holandii:

· Osoby posiadające ukraińskie obywatelstwo - paszport, dowód, prawo jazdy, akt urodzenia.

· Osoby nie posiadające ukraińskiego obywatelstwa jeśli na 2022-02-23 posiadały dokumenty potwierdzające:

· Status uchodźcy na terenie Ukrainy.

· Legalność stałego pobytu na terenie Ukrainy.

· Osoby będące członkami rodziny osób, którym przysługuje prawo pomocy:

· Partner (ślub i bez ślubu) posiadające dowód na długoterminowy związek (akt ślubu, akt urodzenia dzieci itp.).

· Dzieci takiej osoby, które nie ukończyły 18 lat i nie są w związku małżeńskim.

· Członkowie rodziny, którzy mieszkali z daną osobą pod jednym adresem i są od niej w dużym stopniu zależni (np. teściowa z innym obywatelstwem).

Dodatkowe informacje / Rejestracja

· Osobiście: Stoisko organizatorów w Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak – w dniu wyjazdu, od 9.00.

· Zdalnie: brak.

[ English ]

(07.05.2022) Warsaw – Netherlands

Volunteers group from Warsaw (Pawelec family and Friends), Holland Transfers initiative operating within OpenDoorUkraine (www.opendoorukraine.nl) in cooperation with the city of Beuningen (www.beuningen.nl).


Support provided

· Transportation by bus (with food on-board).

· Temporary accommodation in Beuningen. At this place refugees will receive assistance in finding their final accommodation (e.g. via initiative www.sharemyhome.org ).

· Other support at the destination (Beuningen):

· help with registration in the Netherlands (ID number, sim card, bank account, monthly allowance, etc.).

· medical care.

· help in filling the necessary shortages in clothes and hygiene products.

· initial preparation for children to start language courses and school (compulsory in the Netherlands).


Departure

· Warsaw / Nadarzyn

· 2022-05-07, 17:30

Ptak Humanitarian Aid Center

Ptak Warsaw Expo Nadarzyn / Hall D

Aleja Katowicka 62

05-830 Nadarzyn


Other requirements / restrictions

· Animals: allowed - small ones (in a carrier or in a muzzle).

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): no restrictions.

· Documents required: persons eligible for protection in the Netherlands:

· People with Ukrainian citizenship - passport, ID, driving license, birth certificate.

· Persons who do not have Ukrainian citizenship, if on 2022-02-23 they had documents confirming:

· Refugee status in Ukraine.

· Legality of permanent residence in Ukraine.

· People who are family members of people who are eligible for protection:

· Partner (marriage and non-marriage) with evidence of a long-term relationship (marriage certificate, children's birth certificate, etc.).

· Children of the person under 18 and unmarried.

· Family members who have lived with a person at one address and are heavily dependent on them (e.g. mother-in-law of another nationality).


Contact for additional information / Registration

· In person: Organizers’ stand at Ptak Humanitarian Aid Center – on departure day, from 9.00.

· Remote: not available.