Варшава / Warszawa

Норвегія / Norwegia / Norway

(2022-12-03)

(2022-12-03) Варшава – Норвегія

Група волонтерів з Норвегії (https://www.facebook.com/freetonorwayfrompoland) організовує автобусні рейси для біженців з України.


Важлива інформація від Організаторів


Наразі кількість звернень шукачів притулку значно перевищує можливості евакуаційного волонтерського транспорту. На сьогодні у листі очікування є більше 300 осіб.


Тому, спонсори евакуаційних автобусів вимагають та наголошують на тому що місця будуть надаватися ВИКЛЮЧНО мамам з дітьми та особам похилого віку (що втікають з окупованих територій та мають відповідну украінську прописку і, наразі, не мають можливості оформити закордонні паспорти для того щоб летіти літаком з Польщі).


Зверніть увагу на те що з таких польських міст як Краков/ Варшава/ Гданск, квиток на літак коштує від 9 евро та час в дорозі від 2-х годин. Для порівняння на перевезення одного біженця евакуаційним автобусом витрачається набагато більше ніж 250 евро, і це тільки кошти на затратну частинуб як бензин, дороги, паром Швеція - Польща - Швеція, (водіі-волонтери, мед. персонал, перекладачі та інші роблять свою справу безкоштовно, доіжджають своім коштом та харчуються за свій рахунок). Автобус перебуває в дорозі до 42 годин.


Тому, просимо з повагою та розумінням ставитися до нашоі праці та умов спонсорів волонтерських автобусів, та тих хто не підпадає під зазначену категорію не займати наш час та намагатися дістатися Норвегіі самостійно. Це набагато дешевше та швидше.


У разі, якщо ви підпадаєте під одну із зазначених категорій, будь ласка уважно прочитайте умови та відповіді на найпоширеніші запитання через кнопку "ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ" на нашій сторінці (Facebook), та вже після цього реєструйтеся в лист очікування.


Коли буде інформація та місця в автобусі, наш волонтер зв'яжеться з вами за допомогою ВотсАпп +48 788 461 582.

Наш волонтер: Lucy (Люси).

Для тих, хто їде евакуаційним автобусом надається притулок у Варшаві строком на декілька діб (до найближчого автобуса).


Нагадуємо, що колективний захист в Королівстві Норвегія надається особам що на момент 24 лютого перебували в Украіні.


Будь ласка поважайте працю та час волонтерів. Ми робимо це добровільно та безкоштовно у вільний від роботи час. У нас також є сім'і та діти. Нас тільки дві людини та ми фізично не можемо відповісти всім та на всі запитання та відповідати в коментарях у групах. Будь ласка не полінуйтеся отримати та прочитати відповіді на найпоширеніші запитання в ЧАТБОТАХ перед тим як реєструватися у лист очікування. Саме для цього і було створено ЧАТБОТИ, які відповідають на найпоширеніші запитання.

Також, ви можете зареєструватися та знайти відповіді на найпоширеніші запитання через TELEGRAM: @UkrainaNorwayBot, ВотсАпп: +48 788 461 582.

[ polski]

(2022-12-03) Warszawa - Norwegia

Grupa wolontariuszy z Norwegii (https://www.facebook.com/freetonorwayfrompoland) organizuje przejazdy autokarowe dla uchodźców z Ukrainy.


Ważne informacje od organizatorów


Liczba próśb osób ubiegających się o azyl znacznie przekracza możliwości ochotniczego transportu ewakuacyjnego. Obecnie na liście oczekujących jest ponad 300 osób.


W związku z tym sponsorzy autobusów ewakuacyjnych podkreślają, że miejsca będą zapewnione WYŁĄCZNIE dla matek z dziećmi oraz osób starszych, które uciekają z terenów okupowanych i posiadają odpowiednie ukraińskie dokumenty, a obecnie nie mają możliwości wystawienia paszportów zagranicznych w celu wylotu z Polski.


Przypominamy, że z polskich miast (jak Kraków/Warszawa/Gdańsk) bilet lotniczy kosztuje od 9 euro, a czas podróży to ok. 2 godzin. Dla porównania transport jednego uchodźcy autobusem ewakuacyjnym kosztuje ponad 250 euro, a to tylko środki pokrywające bezpośrednie koszty - paliwo, opłaty drogowe, prom Szwecja – Polska – Szwecja (kierowcy-wolontariusze, personel medyczny, tłumacze i inni wykonują swoją pracę za darmo, utrzymują się w podróży na własny koszty). Przejazd autobusem trwa ok. 42 godzin. Dlatego prosimy o traktowanie naszej pracy i warunków, sponsorów autobusów i wolontariuszy z szacunkiem i zrozumieniem, a tych, którzy nie mieszczą się w określonej kategorii, aby próbowali dostać się do Norwegii na własną rękę. Jest to dużo tańsze i szybsze.


Jeśli należysz do jednej z tych kategorii, przeczytaj uważnie regulamin i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania za pomocą przycisku „Skontaktuj się z nami” na naszej stronie (Facebook), a następnie zarejestruj się na liście oczekujących.


Gdy w autobusie będą dostępne wolne miejsca, nasz wolontariusz skontaktuje się z Tobą przez WhatsApp +48 788 461 582.

Nasza wolontariuszka: Lucy.

Dla podróżujących autobusem ewakuacyjnym zapewnione jest schronienie w Warszawie na okres kilku dni (do najbliższego autobusu).


Przypominamy, że ochrona zbiorowa w Królestwie Norwegii przysługuje osobom, które w dniu 24 lutego przebywały na Ukrainie.


Prosimy o uszanowanie pracy i czasu wolontariuszy. Robimy to dobrowolnie i za darmo w wolnym czasie. Mamy też rodziny i dzieci. Jest nas tylko dwoje i nie jesteśmy w stanie fizycznie odpowiedzieć na wszystkie pytania i odpowiedzieć w komentarzach w grupach. Zachęcamy, aby uzyskać i przeczytać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w CHATBOTACH przed zapisaniem się na listę oczekujących. Właśnie dlatego powstały CHATBOTY, które odpowiadają na najczęściej zadawane pytania.

Możesz także zarejestrować się i znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez TELEGRAM: @UkrainaNorwayBot, WhatsApp: +48 788 461 582.

[ English]

(2022-12-03) Warsaw – Norway

A group of volunteers from Norway (https://www.facebook.com/freetonorwayfrompoland) is organizing coach trips for refugees from Ukraine.


Important information from Organizers


Currently, the number of requests from asylum seekers significantly exceeds the capacity of evacuation volunteer transport. Today, there are more than 300 people on the waiting list.


Therefore, the sponsors of evacuation buses demand and emphasize that seats will be provided EXCLUSIVELY to mothers with children and elderly persons (who are fleeing from the occupied territories and have the appropriate Ukrainian registration and currently do not have the opportunity to issue foreign passports in order to fly from Poland).


Please note that from such Polish cities as Krakow/Warsaw/Gdansk, a plane ticket costs from 9 euros and the travel time is app. 2 hours. For comparison, the transportation of one refugee by an evacuation bus costs much more than 250 euros, and this is only the direct costs, such as gasoline, roads, the ferry Sweden - Poland - Sweden (volunteer drivers, medical staff, translators and others do their work for free , live and eat at their own expense). The bus is on the road for up to 42 hours.


Therefore, we ask you to treat our work and conditions of sponsors of volunteer buses with respect and understanding, and those who do not fall under the specified category- please try to get to Norway on their own. It is much cheaper and faster.


If you fall into one of these categories, please carefully read the terms and conditions and answers to the most common questions via the "CONTACT US" button on our page (Facebook), and after that register on the waiting list.


When there is information and seats on the bus, our volunteer will contact you via WhatsApp +48 788 461 582.

Our volunteer: Lucy.

For those who travel by evacuation bus, shelter is provided in Warsaw for a period of several days (to the nearest bus).


We remind you that collective protection in the Kingdom of Norway is granted to persons who were in Ukraine at the time of February 24.


Please respect the work and time of volunteers. We do this voluntarily and for free in our free time. We also have families and children. There are only two of us and we cannot physically answer all and every question and answer in comments in groups. Please get and read answers to the most common questions in CHATBOTS before registering on the waiting list. This is why CHATBOTS were created to answer the most common questions.

Also, you can register and find answers to the most common questions via TELEGRAM: @UkrainaNorwayBot, WhatsApp: +48 788 461 582.