Варшава / Warszawa

Велика Британія / W. Brytania / UK

(2022-07-27)

(2022-07-27) Варшава - Велика Британія (зміна від 25.07.2022)

Група волонтерів разом із Хелен Віл та A&A Coach Hire.


Підтримка надається

· Транспорт: автобусом до Великобританії / Шотландії.

· Проживання: НЕ надається Організаторами, надається Приймачем / Спонсором з Великобританії.

· Інша підтримка: харчування під час подорожі.


Виїзд

· Варшава.

· 2022-07-27


Інші вимоги/обмеження

· Необхідні документи: Мандрівники повинні бути громадянами України з дійсною британською візою та приймаючим/спонсором Великобританії.

· Обмеження Covid19 (вакцинація, тестування): обмежень немає.

· Домашні тварини: дозволені за наявності повної документації. У зв’язку зі змінами в правилах APHA – Британського агентства з охорони здоров’я тварин і рослин (www.gov.uk/apha ), транспортування тварин відбуватиметься за такою схемою:

· Власники домашніх тварин повинні бути зареєстровані / розглянуті як піші пасажири на поромі з Голландії до Великобританії.

· Тварини будуть забрані APHA та доставлені до дому Спонсорів/Господарів з іншої сторони.

· Власники домашніх тварин продовжуватимуть свою подорож автобусом до Великобританії.


Додаткова інформація

Телефон: +44-794 847 6059 (ENG) також у WhatsApp.


Реєстрація

· Щоб зареєструватися/забронювати місце, надішліть свої дані на адресу: helenduth40@hotmail.com (ENG).

· Необхідні дані для реєстрації:

· Ім'я та прізвище

· Номер візи

· Електронна пошта

· Телефонний номер

· Дата народження

· Номер та термін дії паспорта

· Хост / Спонсор - ім'я та прізвище / адреса / номер телефону

[ polski]

(2022-07-27) Warszawa - Wielka Brytania (zmiana z 2022-07-25)

Grupa wolontariuszy wraz z Helen Will oraz A&A Coach Hire.


Zapewnione wsparcie

· Transport: autokarem do Wielkiej Brytanii / Szkocji.

· Zakwaterowanie: NIE zapewniane przez Organizatorów, zapewniane przez Gospodarza/Sponsora z Wielkiej Brytanii.

· Inne wsparcie: posiłki podczas podróży.


Wyjazd

· Warszawa.

· 2022-07-27


Inne wymagania/ograniczenia

· Wymagane dokumenty: Podróżni muszą być obywatelami Ukrainy z ważną wizą do Wielkiej Brytanii oraz Gospodarzami / Sponsorami w Wielkiej Brytanii.

· Ograniczenia Covid19 (szczepienie, testy): Brak ograniczeń.

· Zwierzęta: Dozwolone z pełną poprawną dokumentacją. W związku ze zmianą przepisów APHA - Brytyjskiej Agencji Zdrowia Zwierząt i Roślin (www.gov.uk/apha ) transport zwierząt będzie odbywał się zgodnie z następującym procesem:

· Właściciele zwierząt domowych muszą być zarejestrowani / traktowani na promie z Holandii do Wielkiej Brytanii jako pasażerowie piesi.

· Zwierzęta będą odebrane przez APHA i dostarczone na drugim brzegu do domów Sponsorów / Hostów.

· Właściciele zwierząt będą kontynuować podróż autokarem po stronie brytyjskiej.


Dodatkowe informacje

· Telefon: +44-794 847 6059 (ENG) również w WhatsApp.


Rejestracja

Aby zarejestrować/zarezerwować miejsce, wyślij swoje dane na adres: helenduth40@hotmail.com (ENG).

· Wymagane dane do rejestracji:

· Imię i nazwisko

· Numer wizy

· E-mail

· Numer telefonu

· Data urodzenia

· Numer paszportu i data ważności

· Host / Sponsor - imię i nazwisko / adres / numer telefonu

[ English ]

(2022-07-27) Warsaw - United Kingdom (change from 2022-07-25)

The volunteer group led by Helen Will together with A&A Coach Hire.


Support provided

· Transportation: to the UK / Scotland by coach.

· Accommodation: NOT provided by the Organizers, to be provided by a UK Host/Sponsor.

· Other support: meals during the travel.


Departure

· Warsaw

· 2022-07-27


Other requirements / restrictions

· Documents required: Travelers must be Ukrainian nationals with a valid UK visa and Hosts / Sponsors in the U.K.

· Covid19 restrictions (vaccination, tests): No restrictions.

· Animals: Permitted with full correct paperwork. Due to the change of regulations of APHA - UK Animal & Plant Health Agency (www.gov.uk/apha ) the transportation of pets will be done according to the following process:

· Pet owners with be registered / treated at the ferry from Holland to UK as foot passengers.

· Pets with be collected by APHA and delivered at the other side to their sponsors homes.

· Pet owners will continue the travel on the coach on the UK side.


Additional information

· Phone: +44-794 847 6059 (ENG) also text/sms, whatsup.


Registration

· To register / book the seat, send your data to: helenduth40@hotmail.com (ENG).

· Data needed for registration:

· Your name

· Visa number

· Email

· Phone number

· Date of birth

· Passport number and expiry date

· Host - name / address / phone number