Про нас / O nas

/ About us

Про нас

UA Transfer Info (www.uatransfer.info) це путівник з інформацією для біженців з України про можливість безкоштовних поїздок з Польщі в інші країни, а також про можливість отримання підтримки в цих країнах.

Ви можете знайти там інформацію про, серед іншого :

· Поїздки в конкретні місця, які пропонують організації / ініціативні групи.

· Безкоштовні квитки (авіа, залізниця, автобус).

· Можливості отримання пдітримки та про інші джерела інформації, корисної для тих, хто виїжджає.


Посібник доступний на сайті www.uatranser.info українською, польською та англійською мовами. Інформація про поїздки також публікується на профілі у FB: facebook.com/UATransferInfo та Telegram-каналі: https://t.me/uatransferinfo.


Ініціатива діє в рамках Центру координаційної підтримки у Варшаві (www.warszawa-ukraina.info). Серед інших організацій, які співпрацюють: Глобальна місія розширення прав і можливостей, Фонд «Комунікація без бар’єрів», Центр гуманітарної допомоги «Птак».


Ви можете зв’язатися з нами за адресами: info@UAtransfer.info .

Facebook: facebook.com/UATransferInfo

Telegram: https://t.me/uatransferinfo

Співпраця

Організації / ініціативи

Якщо ви підтримуєте біженців з України, які наразі перебувають у Польщі (подорож / проживання / інша підтримка), будь ласка, надішліть нам інформацію, щоб ми могли допомогти розповсюдити її серед біженців.


Ми хочемо надати достовірну інформацію, тому чим точніша інформація, тим краще, напр. інформація про організацію/ініціативу, обсяг підтримки, контактні дані.

Ви можете зв’язатися з нами: info@UAtransfer.info .


Особи

Ви можете підтримати нашу ініціативу, наприклад:

· Надсилання нам інформації про: oрганізації / ініціативи / джерела інформації , які надають підтримку в сферах, описаних на веб-сайті.

· Поширення інформації про нашу ініціативу / веб-сайт: Біженцям з України, які шукають інформацію і Організаціям/Групам, які підтримують біженців.

Якщо ви можете і бажаєте співпрацювати з нами на більш регулярній основі, ми будемо раді скористатися вашою підтримкою, просто зв’яжіться з нами.

[ polski]

O nas

UA Transfer Info (www.uatransfer.info) to przewodnik z informacjami dla Uchodźców z Ukrainy o możliwości bezpłatnych wyjazdów z Polski do innych krajów, a także o możliwości otrzymania wsparcia w tych krajach.


Można tu znaleźć informacje o:

· Wyjazdach do konkretnych lokalizacji oferowanych przez organizacje / grupy inicjatywne.

· Bezpłatnych biletach (lotniczych, kolejowych, autobusowych).

· Możliwości uzyskania wsparcia oraz o innych źródłach informacji przydatnych dla wyjeżdżających.


Przewodnik dostępny jest na stronie www.uatranser.info w językach: ukraińskim, polskim i angielskim. Informacje o wyjazdach są publikowane także na profilu FB: facebook.com/UATransferInfo oraz kanale Telegram: https://t.me/uatransferinfo .


Inicjatywa działa w ramach Centrum Wsparcia Koordynacji w Warszawie (www.warszawa-ukraina.info). Wśród podmiotów współpracujących są m.in.: Global Empowerment Mission, Fundacja Porozumienie bez Barier, Centrum Pomocy Humanitarnej Ptak.


Możesz skontaktować się z nami poprzez email: info@UAtransfer.info .

Facebook: facebook.com/UATransferInfo

Telegram: https://t.me/uatransferinfo

Współpraca

Organizacje / inicjatywy

Jeśli wspierasz Uchodźców z Ukrainy, którzy aktualnie przebywają w Polsce (podróż/zakwaterowanie/inne wsparcie) prześlij nam informacje, abyśmy mogli pomóc w ich rozpowszechnianiu wśród Uchodźców.

Zależy nam na przekazywaniu rzetelnych informacji, dlatego im bardziej kompletna informacja, tym lepiej (m.in. informacje o organizacji / inicjatywie, zakresie wsparcia, dane kontaktowe).

Możesz skontaktować się z nami pod adresem: info@UAtransfer.info .


Osoby indywidualne

Możesz wesprzeć naszą inicjatywę m.in. poprzez:

· Przesyłanie nam informacji o organizacjach / inicjatywach / źródłach informacji działających w obszarach opisanych na stronie.

· Rozpowszechnienie informacji o naszej inicjatywie / przewodniku: Uchodźcom z Ukrainy oraz Organizacjom / Grupom wspierającym Uchodźców.

Jeśli możesz i chcesz angażować się z nami w sposób bardziej regularny, chętnie skorzystamy z Twojego wsparcia, po prostu skontaktuj się z nami.

[ English]

About us

UA Transfer Info (www.uatransfer.info ) is a guide with information for Refugees from Ukraine about the possibility of free travel from Poland to other countries and possible support in these countries.


You can find there information about:

· Trips to specific locations offered by organizations / initiative groups.

· Free tickets (air, rail, bus).

· Possible support and information sources useful for those who depart.


The guide is available at www.uatranser.info in Ukrainian, Polish and English. Information about trips is also published on the FB profile: facebook.com/UATransferInfo and Telegram channel: https://t.me/uatransferinfo .


The initiative operates within the Coordination Support Center in Warsaw (www.warszawa-ukraina.info ). The cooperating entities include, among others: Global Empowerment Mission, Communication Without Barriers Foundation, Ptak Humanitarian Aid Center.


You can contact us at: info@UAtransfer.info .

Facebook: facebook.com/UATransferInfo

Telegram: https://t.me/uatransferinfo

Cooperation

Organizations / Initiatives

If you are supporting Refugees from Ukraine who are currently in Poland (travel / accommodation / other support) please send us information so that we can help with spreading it to Refugees.

We want to provide reliable information, so the more precise information, the better, e.g. info about organization / initiative, support scope, contact details.

You can contact us at: info@UAtransfer.info .


Individuals

You can support our initiative for example by:

· Sending us information about organizations / initiatives information source providing support in the areas described on website.

· Spreading the word about our initiative /website to Refugees from Ukraine seeking or to Organizations / Groups supporting Refugees.

If you can and are willing to get involved with us on more regular basis, we will be happy to use your support, just contact us.